วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562

 

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล

3.รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

3.ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ผลสัมฤทธิ์

-ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริการที่รวดเร็วเสมอภาค เป็นธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทำให้มีความหวาดกลัวภัยน้อยลง มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุข และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

-ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายหน่วยงาน

1.ถวายความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง

3.เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดคดีเฉพาะทาง

5.เตรียมความพร้อมการป้องกันและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

6.บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2.บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน

3.รักษาความสงเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

4.ปฏิรูปงานตำรวจให้โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้

กลับหน้าหลัก