ประวัติสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย

อดีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐

ปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ทางประวัติศาสตร์เฉพาะช่วงสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๘ เป็นต้นมา เมื่อทางราชการได้ออกประกาศใช้พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ เพื่อให้การปกครองของภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุมขึ้นแก่งคอยจึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอแก่งคอย ทางราชการจึงได้สร้างสถานีตำรวจภูธรขึ้นที่บริเวณหลังสถานีรถไฟ ในบริเวณเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอแก่งคอย ครั้นต่อมาความเจริญของบ้านเมืองเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประชากรในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น ทางราชการเห็นว่าที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรแก่งคอยดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่อาจขยับขยายออกไปได้ พ.ศ.๒๔๙๗-๒๔๙๘ ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าวให้แก่ทางรถไฟประเทศไทย ประกอบกับช่วงนั้น พระพายัพพิริยกิจ อดีตเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ได้มาจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลแก่งคอย (ที่ตั้งสถานีตำรวจปัจจุบัน) และพระพายัพพิริยกิจ ได้ยกที่ดินให้แก่ทางราชการ เพื่อจัดสร้างเป็นสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จำนวน ๑๐ ไร่ อยู่ในระดับเดียวกับที่ว่าการอำเภอแก่งคอย แห่งใหม่(ที่ตั้งอำเภอแก่งคอยในปัจจุบัน) จนสำเร็จลงและสามารถใช้เป็นที่บริการให้แก่ประชาชนได้จนกระทั่งปัจจุบัน
กลับหน้าหลัก